Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Η ROTA Consulting σας βοηθά να ανταπεξέρχεσθε στα νέα χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα, να επανεξετάζετε τις προτεραιότητές σας και να αντιμετωπίζετε τα νέα δεδομένα με μεθοδικότητα.

Προσφέρουμε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που ταιριάζουν στους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους κάθε εταιρείας και καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις σε καίρια χρηματοοικονομικά θέματα κατά τις περιόδους ανάπτυξης ή αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους. Μέσω του χρηματοπιστωτικού σχεδιασμού, δημιουργούμε επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο που επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Κύριος γνώμονας κάθε μας ενέργειας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις. Η εξειδίκευση και η εμπειρία μας συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησής σας. Οργανώνουμε επιχειρησιακά σχέδια, διενεργούμε ελέγχους με σκοπό την εξαγορά επιχειρήσεων, αξιολογούμε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες και παρέχουμε συμβουλές διαχείρισης ρίσκου.

Είτε θέλετε να αυξήσετε το κεφάλαιό σας, να προχωρήσετε σε μια εξαγορά, να εξετάσετε μια στρατηγική συμμαχία ή να αποδεσμεύσετε κεφάλαια μέσω πώλησης ή αναδιάρθρωσης, η Revival μπορεί να σας βοηθήσει να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας, να σας συμβουλεύσει και να σας στηρίξει, σε κάθε σας βήμα.

Εκπονούμε τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης κάνοντας εκτίμηση του απαιτούμενου κεφαλαίου, προβλέποντας τη διαθέσιμη ρευστότητα και προτείνοντας την βέλτιστη κατανομή και χρήση των κεφαλαίων. Στην χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, καθορίζουμε τους στόχους, διερευνούμε τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης, τις εναλλακτικές πηγές εξεύρεσης κεφαλαίου και ελαχιστοποιούμε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, οδηγούν τις επιχειρήσεις σε εξεύρεση λύσεων για την βιωσιμότητα τους και σε αναζήτηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων για να εδραιωθούν ως ανταγωνιστικές. Με αυτά τα δεδομένα, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ο διαρκής έλεγχος της επιχείρησης κρίνονται απαραίτητοι για την διασφάλιση της κερδοφορίας της.

Στην ROTA Consulting, με συμμάχους την τεχνολογία και την εμπειρία των στελεχών μας, εντοπίζουμε τα χρηματοοικονομικά θέματα της επιχείρησης που χρήζουν βελτίωσης, τα εξετάζουμε με δέουσα επιμέλεια και τα επιλύουμε με στόχο την αναγέννηση της.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας εγγυώνται την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε:
 • Ανάλυση και Διαρκής Παρακολούθηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση Διαδικασιών Οικονομικού Τμήματος
 • Επιτέλεση Οικονομικών Ελέγχων
 • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
 • Χρηματοοικονομική & Λειτουργική Αναδιάρθρωση – Εξυγίανση
 • Κατάρτιση Μελετών Βιωσιμότητας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Σχεδίαση και Υλοποίηση Μελετών Ανάπτυξης
 • Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων – Business Plans
 • Κατάρτιση Φορολογικού Ελέγχου Βιβλίων και Στοιχείων
 • Έλεγχος τριμηνιαίων ή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)
 • Διενέργεια ελέγχου (due diligence) με σκοπό την εξαγορά, την συγχώνευση ή την στρατηγική συνεργασία επιχειρήσεων (αποτιμήσεις επιχειρήσεων, ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων)
 • Διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. αποθεμάτων, κόστους, μισθοδοσίας, πιστωτικής πολιτικής, διαχείρισης, κ.λπ.)
 • Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Αξιολόγηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων

Τα οφέλη των ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της ROTA Consulting περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση ταμειακών ροών
 • Κατάλληλη διαχείριση και κατανομή περιουσιακών στοιχείων
 • Εξειδικευμένοι σύμβουλοι με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο, αναλαμβάνουν αποκλειστικά την μελέτη περίπτωσης της επιχείρησης σας
 • Επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων με μικρότερο κίνδυνο
 • Βέλτιστη λήψη αποφάσεων

Η προσέγγιση μας, περιλαμβάνει την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης, αναλύοντας τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την εταιρική στρατηγική της επιχείρησης.

Εξασφαλίζουμε την ευθυγράμμιση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας με την εταιρική στρατηγική και τις ανάγκες της επιχείρησης και σας εγγυούμαστε την παραγωγή προστιθέμενης αξίας στις επιχειρησιακές δραστηριότητες σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, περιορίζοντας σημαντικά το κόστος λειτουργιών και αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Δάνεια μέσω Τραπεζικού Κλάδου

Η ROTA Consulting, διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλες τις μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Κατανοούμε την αναγκαιότητα των χρηματοδοτήσεων και παρακολουθούμε τα νέα προϊόντα και τις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου, ώστε να είμαστε σε θέση να σας ενημερώνουμε και να σας κατευθύνουμε, με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Η ρευστότητα είναι ένα από τα πιο πολύτιμα επιχειρηματικά εργαλεία. Οι πυλώνες εξωγενούς άντλησης, είναι συγκεκριμένοι και τα πιστωτικά ιδρύματα, αποτελούν τον βασιλιά τους.

Στην ROTA Consulting, επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε μια ισότιμη σχέση συνεργασίας με τα πιστωτικά ιδρύματα, φροντίζοντας να εξελισσόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις πολλές αλλαγές που επιτελέστηκαν στον τραπεζικό κλάδο τα τελευταία 12 έτη.

Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, προασπιζόμενοι τα συμφέροντα των πελατών μας, χτίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τις Τράπεζες.

Αυτό λειτουργεί με πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας, αφού μέσω της επιχειρήσεώς μας, έχουν ταυτόχρονα επαφή με το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων και το σύνολο των υπό προϊόντων τους. Παράλληλα, ο εξειδικευμένος τους σύμβουλος της ROTA Consulting, θα τους αναλύσει τις προϋποθέσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε προϊόντος και θα συμβάλει στην ορθή επιλογή.

Μετά από αυτό το στάδιο, ο πελάτης μας θα περάσει στο επόμενο, το τμήμα αναλύσεών μας, θα φροντίσει να παρουσιάσει τα εταιρικά δεδομένα στους πιστωτές που θα επιλεγούν με τον τρόπο που εκείνα διεκδικούν, ώστε να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα έγκρισης και να πετύχει το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Συνεπώς, οι δυνατότητες άντλησης:

 • Επιχειρηματικών δανείων: Κεφάλαιο κίνησης με την μορφή Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, χρεολυτικού ή τοκοχρεολυτικού, Επενδυτικά δάνεια, Ομολογιακά Δάνεια, Κοινοπρακτικά Δάνεια, Δάνεια για χρηματοδότηση κτιρίων ή εξοπλισμού, Leasing, Όρια με χρήση μεταχρονολογημένων επιταγών ή τιμολογίων, Factoring, Εταιρικές κάρτες και
 • Δανείων μέσω των Ευρωπαϊκών θεσμών: ΤΕΠΙΧ, Εγγυοδοσίας, COVID, ETEAN, Jessica, αλλά και
 • Δανείων για φυσικά πρόσωπα: Στεγαστικά, επισκευαστικά, δάνεια για αύξηση Μ.Κ, καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, μεγιστοποιούνται μέσω της συνεργασίας μας.
 • Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης, μέσω ενός οργανισμού, που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω του 1,5 δις, προφανώς πολλαπλασιάζεται υπέρ των πελατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Φόρμα Επικοινωνίας ή μέσω τηλεφώνου (+30) 25310-30045, και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού.

ROTA CONSULTING