Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Πλήρης λογιστική υποστήριξη για ΙΔΙΩΤΕΣ

Δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στην εχεμύθεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών, καταφέρνει να διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τους ιδιώτες πελάτες του.

Χρόνο με το χρόνο το πελατολόγιό μας αυξάνεται και η στενή πελατειακή σχέση που δημιουργείται εδραιώνεται όλο και περισσότερο.

H πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό και φορολογικό περιβάλλον,
μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

Αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τους πελάτες μας, με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και εχεμύθεια, αρχές που αποτελούν την βάση της κάθε συνεργασίας μας.
Είμαστε δίπλα τους σε κάθε πρόβλημα προσφέροντας πάντα την καλύτερη δυνατή λύση σε αυτούς.

Συνοψίζοντας, η ROTA CONSULTING προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες στους ιδιωτες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων & κατοίκων εξωτερικού
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος
 • Υποβολή αίτησης θέρμανσης
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
 • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών
 • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 • Φορολογικός εκπρόσωπος
 • Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ
 • Αίτηση έκδοσης κλειδάριθμου στο ΤaxisNet
 • Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ” για όλους τους υπόχρεους
 • Ακριβής εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
 • Δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) στην αρμόδια ΔΟΥ
 • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν
 • Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα
 • Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
 • Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας
 • Μεταβολές σε Μητρώο για την ορθή απεικόνιση των στοιχείων
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο)
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
Πλήρης λογιστική υποστήριξη για ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο σύγχρονο, απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον ο ελεύθερος επαγγελματίας (επιτηδευματίας), ο αυτοαπασχολούμενος ή ο μισθωτός «ειδικού καθεστώτος» (ή όπως είναι ευρύτερα γνωστός ως «μισθωτός με μπλοκάκι» (Ν. 4172/2013 αρθ. 12)) αντιμετωπίζει καθημερινά προκλήσεις στη δραστηριότητα του. Οι συχνές φορολογικές αλλαγές είναι δύσκολες, τόσο στην παρακολούθησή τους όσο και στην κατανόησή τους, οδηγώντας συχνά σε αναίτια καταβολή υψηλότερης φορολογίας ή σε πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Η ROTA CONSULTING αναγνωρίζοντας την ανάγκη του επιτηδευματία και του αυτοαπασχολούμενου των επιστημονικών κλάδων (δικηγόρος, μηχανικός, ιατρός, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκπαιδευτής κ.ά.)για αναγνώριση των ευκαιριών, αλλά και αντιμετώπιση των κινδύνων της φορολογικής νομοθεσίας, παρέχει ποιοτικές και οικονομικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της ρευστότητας της ατομικής επιχείρησης.

Η εταιρεία ROTA CONSULTING, διαθέτοντας υψηλό βαθμό κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για κάθε αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας, παρέχει λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ατομική επιχείρησή σας, ανεξάρτητα του αντικειμένου της.

Οι λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες μας παρέχονται σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν εμπορικές επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας, αγροτικές επιχειρήσεις, μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επιστημονικών κλάδων (δικηγόροι, μηχανικοί, ιατροί, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εκπαιδευτές κ.λ.π.) και γενικά κάθε ατομική επιχείρηση που μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα στην Ελλάδα.

Η ROTA CONSULTING αναλαμβάνει την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα του μεγέθους της. Η καταχώριση των παραστατικών στα βιβλία σας, η υποβολή κάθε δήλωσης (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., μηνιαίων αποδοχών, ετήσιες δηλώσεις, ΜΥΦ κ.ά.), η έκδοση και η ανάλυση κάθε δελτίου αναφοράς γίνεται μόνο από πιστοποιημένα και καταρτισμένα στελέχη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τα οποία διαθέτουν άδεια λογιστή Α’ ή Β’ τάξης.

Η παροχή των λογιστικών υπηρεσιών γίνεται στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας, από τα οποία αναλαμβάνουμε προσωπικά- σε συνεννόηση με εσάς- τη μεταφορά και την ενημέρωση του λογιστικού αρχείου, στον χώρο σας.

Συνοψίζοντας, η ROTA CONSULTING προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες στους ατομικούς επιχειρηματίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Την τήρηση των βιβλίων (Έσοδα- Έξοδα) και τις μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που προκύπτουν από αυτά (δηλώσεις Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, συγκεντρωτικών καταστάσεων, ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κ.ά.).
 • Διάφορες δηλώσεις δραστηριότητας (π.χ. δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών) και έκδοση φορολογικής, ασφαλιστικής κ.ά. ενημερότητας.
 • Παρακολούθηση μητρώου παγίων και αποσβέσεων.
 • Σύνταξη των απαιτούμενων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κ.ά.).
 • Φοροτεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική.
 • Άμεση και περιεκτική ενημέρωση του πελάτη για φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές που τον αφορούν, καθώς και για προγράμματα ανάπτυξης και επιδοτήσεων.
 • Οποιαδήποτε άλλη λογιστική εργασία απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Πέρα από την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για αυτά, η ROTA CONSULTING δύναται να προσφέρει μια σειρά μη υποχρεωτικών, επιπρόσθετων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, σε συνεννόηση μαζί του.

Αυτές αφορούν:

 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας, υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ, προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, συμβουλές σε εργασιακά θέματα, αποζημιώσεις, επίλυση διαφορών με το ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας κ.ά..
 • Έλεγχο στις καρτέλες των προμηθευτών και των συναλλαγών/ τιμολογίων μέσω της συμφωνίας των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης.
 • Διεκπεραίωση πληρωμών όλων των υποχρεώσεων σας προς το Δημόσιο ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Προγραμματισμό και προϋπολογισμό των μελλοντικών οικονομικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο ή τρίτους.
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διαχείριση ταμειακών ροών (cashflow), σύνταξη και ανάλυση οικονομικών εκθέσεων/ καταστάσεων, προϋπολογισμού, απολογισμού κ.ά.
 • Ίδρυση νέας εταιρείας σας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τηρώντας, στο ακέραιο, κάθε υποχρέωση προς την ελληνική Φορολογική Διοίκηση.
 • Διακοπή ατομικής επιχείρησης.
 • Ψηφιακή αρχειοθέτηση, η οποία περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του λογιστικού σας αρχείου, και στοχεύει στη βελτίωση της δυνατότητας αναζήτησης τιμολογίων, στη βελτίωση και στην ανάπτυξη περισσότερων τύπων αναφορών σχετικά με την πορεία της επιχείρησης, ενώ παράλληλα, μειώνει το χώρο και το κόστος αποθήκευσης του αρχείου σας.
 • Εγγραφή στο σύστημα ενδοκοινοτικών συναλλαγών και απόκτηση αριθμού VIES, παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων, αγαθών και υπηρεσιών και πινάκων Intrastat.
 • Εισαγωγές από γ’ χώρες. Διαδικασία, υποβολή εντύπων και ολοκλήρωση εισαγωγής, σε συνεργασία με γραφείο εκτελωνιστών.
Πλήρης λογιστική υποστήριξη για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βασική αρχή της εταιρείας ROTA CONSULTING είναι ότι η καθημερινότητα των επιχειρηματιών πρέπει να αναλώνεται σε σημαντικότερα θέματα από την παρακολούθηση της φορολογικής νομοθεσίας και των συχνών αλλαγών της. Το παραπάνω γεγονός, σε καμία περίπτωση, δεν συνεπάγεται ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να αγνοεί τις φορολογικές αλλαγές που συμβαίνουν, αλλά πρέπει να ενημερώνεται γρήγορα, ορθά και αναλυτικά σχετικά με τα θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την επιχείρηση του.

Η επιλογή του σωστού λογιστικού συμβούλου αποκτά ιδιαίτερο νόημα στη σύγχρονη οικονομία, καθώς τα λογιστικά λάθη επιβαρύνουν την επιχείρηση με υψηλότερη φορολογία, ακόμα και πρόστιμα, παράγοντες οι οποίοι πλήττουν την ρευστότητα της ή ακόμα βάζουν και σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της.

Η ROTA CONSULTING αναλαμβάνει την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα του μεγέθους της ή της νομικής μορφής της (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε, Α.Ε., κοινοπραξία και λοιποί τύποι).

Η καταχώριση των παραστατικών στα βιβλία σας, η υποβολή κάθε δήλωσης (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., μηνιαίων αποδοχών, ετήσιες δηλώσεις, ΜΥΦ κ.ά.),η έκδοση και η ανάλυση κάθε δελτίου αναφοράς γίνεται μόνο από πιστοποιημένα και καταρτισμένα στελέχη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, τα οποία διαθέτουν άδεια λογιστή Α’ ή Β’ τάξης.

Η παροχή των λογιστικών υπηρεσιών γίνεται στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας, από τα οποία αναλαμβάνουμε προσωπικά- σε συνεννόηση με εσάς- την μεταφορά και την ενημέρωση του λογιστικού αρχείου, στον χώρο σας.

 • Την τήρηση των βιβλίων (Έσοδα- Έξοδα) και τις μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που προκύπτουν από αυτά (δηλώσεις Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, συγκεντρωτικών καταστάσεων, ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κ.ά.).
 • Διάφορες δηλώσεις δραστηριότητας (π.χ. δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών) και έκδοση φορολογικής, ασφαλιστικής κ.ά. ενημερότητας.
 • Παρακολούθηση μητρώου παγίων και αποσβέσεων.
 • Σύνταξη των απαιτούμενων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κ.ά.).
 • Φοροτεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική.
 • Άμεση και περιεκτική ενημέρωση του πελάτη για φορολογικές και ασφαλιστικές αλλαγές που τον αφορούν, καθώς και για προγράμματα ανάπτυξης και επιδοτήσεων.
 • Οποιαδήποτε άλλη λογιστική εργασία απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας.

Συνοψίζοντας

Πέρα από την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών σας βιβλίων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν για αυτά, η ROTA CONSULTING δύναται να προσφέρει μια σειρά μη υποχρεωτικών,
επιπρόσθετων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, σε συνεννόηση μαζί του.

Αυτές αφορούν:

 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας, υποβολή μηνιαίας ΑΠΔ, προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, συμβουλές σε εργασιακά θέματα, αποζημιώσεις, επίλυση διαφορών με το ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας κ.ά..
 • Έλεγχο στις καρτέλες των προμηθευτών και των συναλλαγών/ τιμολογίων μέσω της συμφωνίας των τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης.
 • Διεκπεραίωση πληρωμών όλων των υποχρεώσεων σας προς το Δημόσιο ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Προγραμματισμό και προϋπολογισμό των μελλοντικών οικονομικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο ή τρίτους.
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διαχείριση ταμειακών ροών (cashflow), σύνταξη και ανάλυση οικονομικών εκθέσεων/ καταστάσεων, προϋπολογισμού, απολογισμού κ.ά.
 • Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας σας, συνεργαζόμενοι με έγκριτους νομικούς στο εμπορικό (εταιρικό) δίκαιο και την υποβολή του/ ενημέρωση σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Αλλαγή νομικής μορφής της εταιρίας σας, συνεργαζόμενοι με έγκριτους νομικούς στο εμπορικό (εταιρικό) δίκαιο και την υποβολή του/ ενημέρωση σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ίδρυση νέας εταιρείας σας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τηρώντας, στο ακέραιο, κάθε υποχρέωση προς την ελληνική Φορολογική Διοίκηση.
 • Διακοπή ατομικής επιχείρησης και λύση εταιρειών ή κοινοπραξιών.
 • Ψηφιακή αρχειοθέτηση, η οποία περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του λογιστικού σας αρχείου, και στοχεύει στη βελτίωση της δυνατότητας αναζήτησης τιμολογίων, στη βελτίωση και στην ανάπτυξη περισσότερων τύπων αναφορών σχετικά με την πορεία της επιχείρησης, ενώ παράλληλα, μειώνει το χώρο και το κόστος αποθήκευσης του αρχείου σας.
 • Εγγραφή στο σύστημα ενδοκοινοτικών συναλλαγών και απόκτηση αριθμού VIES, παρακολούθηση και υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων, αγαθών και υπηρεσιών και πινάκων Intrastat.
 • Εισαγωγές από γ’ χώρες. Διαδικασία, υποβολή εντύπων και ολοκλήρωση εισαγωγής, σε συνεργασία με γραφείο εκτελωνιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Φόρμα Επικοινωνίας ή μέσω τηλεφώνου (+30) 25310-30045, και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού.

ROTA CONSULTING