Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Από τους πιο δύσκολους και απαιτητικούς κλάδους, η σωστή έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας, απαιτεί τον συνδυασμό της εργατικής με την ασφαλιστική νομοθεσία.

Μπορεί η ύπαρξη του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ να απάλλαξε από τις ουρές στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και της Επιθεώρησης Εργασίας μέσα από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε αυτές,
ωστόσο, η δυσλειτουργικότητα του συστήματος κρύβει πολλούς κινδύνους για πρόστιμα για τον επιχειρηματία.

Η προσεκτική διαχείριση που απαιτείται, έχει αναδείξει την ομάδα μας στον ιδανικό συνεργάτη για την έκδοση, διαχείριση και τον προϋπολογισμό της μισθοδοσίας μιας επιχείρησης.

Διαθέτοντας εξειδίκευση, μεγάλο γνωστικό υπόβαθρο της σχετικής νομοθεσίας καθώς και πολυετή πείρα στην έκδοση μισθοδοσίας και τη διαχείριση εργασιακών θεμάτων, παρέχουμε την ασφάλεια και τη σιγουριά
ότι η δουλειά σας θα γίνει σωστά χωρίς να αντιμετωπίσετε κανένα ζήτημα που αφορά ασφαλιστικές εισφορές και εργατικές διαφορές.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες έκδοσης και διαχείρισης μισθοδοσίας που μπορούμε να σας προσφέρουμε:

 • Συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων για τον μηνιαίο υπολογισμό της μισθοδοσίας σας
 • Έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων και των αποδείξεων πληρωμών ανά εργαζόμενο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Έκδοση λογιστικού άρθρου για την ενημέρωση των βιβλίων σας
 • Δημιουργία και αποστολή αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους προσωπικούς λογαριασμούς τους
 • Δημιουργία και υποβολή εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ 2 (ΣΕΠΕ και ΔΥΠΑ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων, ή αποχωρήσεων, συμβάσεων μερικής απασχόλησης, ψηφιακού ωραρίου σταθερού και μεταβαλλόμενου,
 • καθώς ψηφιακής υποβολής όλων των τύπων αδειών.
 • Απογραφή εργοδότη στον ΕΦΚΑ καθώς και σε επικουρικά ταμεία
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
 • Υπολογισμός και αποστολή μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών (ΦΜΥ)
 • Σύνταξη και υποβολή των εισφορών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.
 • Συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΔΥΠΑ
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας σας στο ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και έναντι οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας
 • Ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
Μισθωτοί με μπλοκάκι

Χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως νέοι, αμείβονται τυπικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά στην ουσία είναι μισθωτοί. Είναι οι εργαζόμενοι με το λεγόμενο “μπλοκάκι”. Μπορεί να εργάζονται τυπικά ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά ουσιαστικά είναι μισθωτοί και το εισόδημά τους φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, οπότε πρακτικά έχουν αφορολόγητο.

Για να φορολογηθεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας ως μισθωτός με μπλοκάκι πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω 4 προϋποθέσεις:

 • να έχει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία του
 • να μην έχει εμπορική ιδιότητα, δηλαδή να παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, τα κατονομαζόμενα ως ελευθέρια επαγγέλματα
 • να μην έχει παράλληλα μισθωτή εργασία
 • να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες (είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό), τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία, σε περίπτωση που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληροίτε έστω και μία από τις τέσσερις παραπάνω προϋποθέσεις , τότε οι ετήσιες αμοιβές σας από το «μπλοκάκι» φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 20.000 ευρώ και με 29%-45% για το τμήμα των ετησίων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ.

Κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας αυτής, το γραφείο μας παρέχει στους μισθωτούς με μπλοκάκι τις εξής υπηρεσίες:

 • Ειδική τιμολογιακή πολιτική
 • Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μισθωτού με μπλοκάκι καθώς και για τα έξοδα που δύναται να εκπέσει κάποιος με αυτή την ιδιότητα
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Λογιστική υποστήριξη (υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΜΥΦ, εισοδήματος κ.λπ.)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Φόρμα Επικοινωνίας ή μέσω τηλεφώνου (+30) 25310-30045, και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού.

ROTA CONSULTING